Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí holandsko
hague university of applied sciences

Hague University of Applied Sciences - Logo Hague University of Applied Sciences

The Hague University of Applied Sciences je moderná a prestížna vzdelávacia inštitúcia s takmer 26.000 študentmi, z toho 4 000 zo zahraničia, z viac ako 140 krajín sveta. Na stupni bakalárskeho a magisterského štúdia sa tu vyučujú študijné odbory zamerané na úspešné uplatnenie v praxi. Najatraktívnejšie študijné odbory s perspektívou medzinárodného uplatnenia sa vyučujú v anglickom jazyku.

Univerzita sídli v centre Haagu v mestskej časti zvanej Laakhaven a  je doslova obklopená vodou, takže vytvára pocit „mesta v meste“. V rozsiahlom kampuse majú študenti k dispozícii najmodernejšie zariadenia: dobre vybavenú knižnicu s 24-hodinovým on-line prístupom, počítačové pracovne, laboratóriá, športové zariadenia a spoločenské priestory. O zahraničných študentov sa stará International Office, na ktorú sa môžu študenti obrátiť s otázkami ohľadom štúdia, ubytovania, možností zahraničnej stáže a ďalších záležitostí. 

Den Haag - tretie najväčšie mesto Holandska s pol miliónom obyvateľov a rezidencia vlády a kráľovskej rodiny - je sídlom vyše 150 medzinárodných inštitúcií, medzi nimi napr. Medzinárodného súdneho dvora, Medzinárodného trestného súdu a  Europolu. Pracujú tu tisíce zahraničných úradníkov a diplomatov, čomu mesto vďačí za svoju pestrosť a rôznorodosť. Haag spája výhody života v metropole s atmosférou malého mesta. Návštevníci môžu obdivovať historickú architektúru a početné zaujímavosti mesta. Jeho slnečné pláže patria k najvyhľadávanejším turistickým destináciám Beneluxu.  Haag leží v blízkosti najväčšieho prístavu Európy (Rotterdam) a dvoch medzinárodných letísk (Amsterdam, Rotterdam). 

Študovať tu môžete tieto bakalárske programy:
(Školné: 1. ročník: € 1 071, od 2. ročníka € 2 143, možnosť čerpať štátnu študentskú pôžičku). 

International & European Law (4 ročný program)
Štvorročné bakalárske štúdium, ktoré poskytuje vyvážený pomer medzinárodného, európskeho a regionálneho práva, ako aj teoretické znalosti z histórie či filozofie práva. Obsahom kurzu je medzinárodné verejné právo, ľudské práva, medzinárodná arbitráž, európske právo, princípy európskeho zmluvného práva, európske autorské právo. Zmluvné, trestné, občianske a daňové právo sa vyučuje podľa holandského právneho systému. Okrem teoretických prednášok sa študenti podieľajú aj na príprave právnických dokumentov a zdokonaľujú sa v právnickej angličtine. Časť programu je venovaná potrebám individuálnej kariéry, študent si vyberá voliteľné prednášky podľa svojho zamerania. Štúdium je ukončené diplomovou prácou v štvrtom ročníku.

European Studies (3 a 4 ročný program)
Tento odbor je možné študovať 4 roky, alebo 3 roky v rámci zrýchleného intenzívneho programu (v závislosti od predchádzajúcich jazykových a akademických znalostí). Cieľom štúdia je pochopiť históriu, politiku, ekonómiu a kultúru Európy, a zároveň získať schopnosť tieto poznatky aplikovať vo verejnom alebo súkromnom sektore. Študijný program je založený na systéme major/minor, čo znamená, že okrem hlavného zamerania na Európske štúdiá si študent vyberá takzvanú minor (vedľajšiu) špecializáciu. V rámci hlavného študijného odboru sa poslucháči zameriavajú na verejný alebo privátny sektor. Súčasťou štúdia je aj intenzívny kurz ďalšieho európskeho jazyka (francúzština, nemčina, alebo španielčina), možnosť výmenného programu na jednej z partnerských univerzít a stáž v medzinárodnej spoločnosti, na základe ktorej študent vypracuje záverečnú prácu.

International Business (3 a 4 ročný program)
Štvorročné alebo zrýchlené 3-ročné bakalárske štúdium (v závislosti od predchádzajúcich jazykových a akademických znalostí), ktoré zahŕňa všeobecný prípravný ročník, semester strávený na partnerskej univerzite v zahraničí spolu so stážou v medzinárodnej spoločnosti, a záverečný projekt v spolupráci s konkrétnou organizáciou podľa zvolenej špecializácie. Program umožňuje dva smery špecializácie: Marketing a Finančníctvo alebo Obchodnú analýzu. Absolventi nachádzajú uplatnenie vo finančnom sektore, reklamných agentúrach či v akejkoľvek medzinárodnej spoločnosti. Po roku praxe je možné nastúpiť na magisterské štúdium na Hague University.

International Financial Management and Control (3 a 4 ročný program)
Štvorročné bakalárske štúdium zamerané na finančný manažment a finančnú kontrolu vo firmách, organizáciách. Program je vyučovaný v spolupráci s medzinárodnými firmami, takže sa študenti zameriavajú na špecifické ekonomické problémy danej firmy a takto vlastne získavajú prax. Študenti sa okrem iného naučia ako viesť prezentácie, pracovné pohovory a rôzne projekty pre jednotlivé spoločnosti, ako naplánovať rozpočet pre medzinárodné firmy, ktoré v súčasnej ekonomickej situácii musia mať prehľad o svojich obratoch. Súčasťou programu je aj polročná pracovná stáž v treťom ročníku či už v Holandsku alebo v inej krajine a ďalšiu pracovnú stáž študenti absolvujú v poslednom roku štúdia.

International Communication Management (3 ročný program)
Trojročný bakalársky program zameraný na internú, marketingovú a korporátnu  komunikáciu. Teoretické prednášky sú kombinované s praktickými cvičeniami, ako tvorba newsletter, interný komunikačný audit, tvorba komunikačného plánu, atď. Prvý ročník je prípravný, v druhom a treťom si študenti vyberajú špecializáciu a očakáva sa veľká miera samostatnosti. Študenti pracujú samostatne alebo skupinovo a projekty konzultujú s tútorom alebo lektorom. V treťom ročníku každý študent absolvuje 5-mesačnú stáž. Po skončení bakalárskeho štúdia môže študent nastúpiť na ročný magisterský program.

User Experience Design (3 ročný program) - predtým Communication & Multimedia Design
V tomto 3-ročnom programe získate základy komunikácie, technického dizajnu a programovania. V 1. ročníku sa sústredíte na pochopenie správania sa spotrebiteľov v styku s technológiami. Budete oboznámený s programovacími jazykmi, mobilnými platformami, spracovaním a senzorovými technikami. V 2. ročníku lepšie porozumiete procesu dizajnovania z pohľadu inej zainteresovanej strany, aby ste sa v 3. ročníku bližšie pozreli na sociálny vplyv technológii. Vaše štúdium zakončíte pracovnou stážou a písaním záverečnej práce.

Industrial Design Engineering (3 ročný program)
Tento 3-ročný program vyučovaný v anglickom jazyku je určený pre študentov, ktorí majú záujem rozvíjať svoje kreatívne zručnosti a prichádzať s novými jedinečnými nápadmi a riešeniami problémov v oblasti  produktov, služieb alebo firiem. Študenti sú ďalej vedení svoje nápady uplatniť do praxe a následne aj sledovať ich uplatnenie. Študenti sa počas troch rokov štúdia venujú rôznym tematikám. Téma prvého roku je skúmanie nových príležitosti. V druhom roku sa študenti venujú dizajnu procesu riešenia určitého problému. V poslednom roku musia študenti svoje nápady uplatniť do praxe. Jadrom štúdia sú projekty v tíme s pomocou odborníkov z praxe. Súčasťou štúdia je aj 10-týždňová stáž v medzinárodnej organizácii a  záverečný projekt v spolupráci s konkrétnou organizáciou.

Process & Food Technology (3 a 4 ročný program)
Obor Chemické a potravinárske technológie je možné študovať 4 roky, alebo 3 roky v rámci zrýchleného intenzívneho programu (v závislosti od predchádzajúcich jazykových a akademických znalostí). Štúdium pozostáva z teoretických prednášok (ako napríklad organická a anorganická chémia, výrobné technológie, čistenie a úprava vody atď.), ale najmä z praktických úloh a laboratórnych projektov, na ktorých študenti spolupracujú s konkrétnymi firmami. V poslednom ročníku má študent možnosť zúčastniť sa na stáži v jednej z partnerských organizácií, alebo absolvovať pre-Master kurz v spolupráci s Delft University of Technology, kde absolvent môže pokračovať na magisterskom štúdiu.

International Public Management (4 ročný program)
Štvorročné bakalárske štúdium zamerané na všetky aspekty verejného a rozvojového riadenia je určené pre študentov, ktorí sa zaujímajú o aktuálne dianie v národnom aj medzinárodnom kontexte. Učebný plán obsahuje okrem Public Managementu prednášky z ekonómie, medzinárodného práva, finančníctva, manažérskych zručností a regionálnej politiky. Popri teoretickej výučbe sa študenti podieľajú na konkrétnych projektoch v spolupráci s mnohými neziskovými organizáciami.  Po skončení štúdia sa absolventi uplatnia či už vo verejnom, súkromnom alebo treťom sektore, ako štátni úradníci, projektoví alebo prevádzkoví manažéri. Absolventi môžu priamo nastúpiť na magisterské štúdium Public Managementu na Leiden University.

Safety and Security Management Studies (4 ročný program)
Tento program spadá do oblasti verejnej správy a jeho absolventi získajú titul Bachelor of Public Management. Cieľom tohto programu je profesionálne vyškoliť ľudí, ktorí budú schopní presadzovať výhody a poukazovať na dopady bezpečnosti a ochrany na úrovni lokálnej politiky. Štúdium je vhodné najmä pre tých kandidátov, ktorí majú záujem presadiť zmenu v spoločnosti a snahu vylepšiť bezpečnosť a ochranu na komunálnej úrovni. Tento 4-ročný program ponúka pracovné umiestnenie v poslednom ročníku ako súčasť prípravy na záverečnú skúšku.

International Sport Management (3 ročný program)
Počas 3 rokov štúdia nadobudnete nevyhnutné zručnosti a skúseností aby ste mohli naštartovať svoju kariéru v medzinárodných športových federáciách a štatutárnych orgánoch po celom svete. Naučíte sa základom športového marketingu vrátane športovej politiky, finančného manažmentu a taktiež vplyve športu na spoločnosť, ekonomiku, turizmus a kultúru. Štúdium ponúka perfektnú rovnováhu medzi teóriou a praxou, prácu na skupinových projektoch pod dohľadom učiteľov z celého sveta a taktiež účasť na medzinárodných stážach.

Na magisterskom stupni sa v angličtine vyučujú nasledujúce odbory: 
Financial Management and Control
International Communication Management
Master of Business Administration
MBA Responsible Management for a Sustainable World
Pri master štúdiu je školné medzi 16 750 - 23 500 eur (bakalárske štúdium: 1. ročník: € 1 071, od 2. ročníka € 2 143). 

PODMIENKY PRIJATIA
Bakalársky stupeň
- Stredoškolské štúdium s maturitou
- Maturita z anglického jazyka B2 na gymnáziu
alebo
- IELTS 6.0 (pri niektorých odboroch sa vyžaduje skóre 6.0 z každej časti)

Magisterský stupeň
- Ukončené bakalárske štúdium
- dva roky pracovných skúseností (nevyžaduje sa, aby boli v odbore)
- IELTS 6.0 (pri niektorých odboroch sa vyžaduje skóre 6.0 z každej časti)

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
1. máj

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Ivan
Študijný odbor:
International Financial Management & Control
Ako hodnotíte univerzitu, ktorú navštevujete? Ak to máte možnosť porovnať, ako ju hodnotíte v porovnaní so školstvom na Slovensku?
Vyborne zariadena, pocitace stale k dispozicii, velka kniznica, dobre jedlo a ucitelia na vysokej urovni. V porovnani so slovenskymi skolami by som povedal väcsia profesionalita ucitelov a modernejsi pristup ( napriklad online ulohami / prezentaciami)
Ako zvládate štúdium?
Studium je narocne ale zvladnutelne, presne ako som ocakaval. Ked clovek chce poriadne vzdelanie a ma motivaciu, urcite najde to co hlada.
Ako hodnotíte prístup učiteľov ku študentom?
Ucitelia su velmi zhovievavi a snazia sa pomoct ziakom, niekedy aj cez vikendy. Su v podstate k dispozicii cely pracovny tyzden, ak akurat nemaju hodinu. A naozaj sa snazia pomôct ziakom s ucivom a zodpovedat kazdu polozenu otazku.
Ste spokojný/á s vybavením školy? Ako hodnotíte dostupnosť a kvalitu študijných materiálov?
Vybavenie skoly je na vysokej urovni, ako student financneho odboru mam moznost pracovat s uctovnickymi programmi, ktore su nam zdarma k dispozicii. S nimi su aj spojene predmety, na ktorych je nam vysvetlene ako na nich robit, aby sme boli pripraveny na skutocnu pracu, pretoze sa v nich robi velmi casto.
Ako hodnotíte študentský život? (študentská únia, rôzne kluby, podujatia organizované školou, mesto)
Studentsky zivot (v Haagu) je uspokojivy. Skor sa tu organizuju party na bytoch ako vonku, cize je vela moznosti kam ist. Skola tatiez ponuka viacere aktivity ktorych sa studenti mozu zucastnut, takze by si mal kazdy najst svoje.
Ako sa Vám páči ubytovanie?
Ubytovanie je velmi uspokojive, nemam co kritizovat. Byvam na 14tom poschodi, tak mam skvely vyhlad a je tu cez tyzden klud, takze ma clovek cas na studium v ktorukolvek hodinu.
Našli ste si prácu? Ak áno, je náročné skĺbiť štúdium s prácou?
Nie.
Považujete svoje rozhodnutie študovať v zahraničí za správne?
Urcite ano, myslim si ze keby som nesiel studovat do Haagu tak by moje studium nebolo pre mna uspokojujuce.
Ako ste boli spokojný/á s poradenstvom a pomocou InterStudy pri vybavovaní štúdia?
Urcite, bol som v kontakte s dvomi slecnami ktore boli nadmieru ochotne mi poradit s velmi vela vecami. Vedeli naozaj dobre vysvetlovat a odpovedat na otazky.
Doporučili by ste InterStudy Vašim priateľom či známym?
Ak by niekto siel taktiez do Holandska, tak by som mu urcite odporucil Interstudy. Je to naozaj velka pomoc.
Ondřej
Študijný odbor:
User Experience Design
Ako hodnotíte univerzitu, ktorú navštevujete? Ak to máte možnosť porovnať, ako ju hodnotíte v porovnaní so školstvom na Slovensku?
Prostory univerzity jsou moc hezké. Můj obor je skvělý. Většina učitelů je velmi vstřícná a je vidět snaha výuku neustále zlepšovat.
Ako zvládate štúdium?
Zvládám :) I když to zabere dost času, není to nic hrozného.
Ako hodnotíte prístup učiteľov ku študentom?
Většina z nich má skvělý přístup. Pozitivní, vstřícný.
Ste spokojný/á s vybavením školy? Ako hodnotíte dostupnosť a kvalitu študijných materiálov?
Škola má dobré vybavení, co se týče studijních materiálů, tak knížky jsme si museli kupovat sami. Je vidět, že tedy jsou o něco dražší než v Česku.
Ako hodnotíte študentský život? (študentská únia, rôzne kluby, podujatia organizované školou, mesto)
Vím, že na škole je studentská asociace, ale té se neúčastním. Na druhou stranu vím, že pořád něco pořadájí, je to vidět na facebooku a na plakátech ve škole.
Ako sa Vám páči ubytovanie?
Mám duwo a jsem spokojený. Mezinárodní atmosféra v celé budově je skvělá.
Našli ste si prácu? Ak áno, je náročné skĺbiť štúdium s prácou?
Ano, pracuji pro Thuisbezorgd (rozvážení jídla na elektrokole). Pracovat a studovat zároveň není úplně jedoduché a na ostatní věci zbývá málo času, ale dá se to.
Považujete svoje rozhodnutie študovať v zahraničí za správne?
Rozhodně!
Ako ste boli spokojný/á s poradenstvom a pomocou InterStudy pri vybavovaní štúdia?
Velmi spokojený :).
Doporučili by ste InterStudy Vašim priateľom či známym?
100%
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk