Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí - Financovanie štúdia

Financovanie štúdia

DÁNSKO

Študenti z členských krajín EÚ, vrátane slovenských študentov, neplatia žiadne poplatky za bakalárske ani AP Degree štúdium. Štúdium je bezplatné bez ohľadu na vek a predchádzajúce štúdium. Životné náklady si študenti hradia z vlastných zdrojov, pričom majú možnosť privyrobiť si prácou popri štúdiu.

Ak študent popri štúdiu pracuje minimálne 10 - 12 hodín týždenne, môže požiadať dánsku vládu o štipendium až do výšky približne 730 eur mesačne (presná suma závisí od aktuálneho kurzu dánskej koruny voči euru). Na štátnu podporu majú nárok študenti, ktorí pracujú pravidelne a na riadnu pracovnú zmluvu. S podávaním žiadosti je potrebné obrátiť sa na pracovníkov univerzity.

HOLANDSKO

Študenti zo Slovenska môžu v plnej výške financovať školné študentskou pôžičkou poskytovanou holandskou vládou. Výšku ročného školného na štátnych univerzitách každoročne stanovuje štát. Na školský rok 2018/2019 je to vďaka 50% zľave poskytnutej holandskou vládou 1 030 eur na rok na bakalárskom stupni štúdia (s výnimkou študijného programu BSc Physiotherapy). Magisterské štúdium je v školkom roku 2018/2019 spoplatnené školným 2 060 eur na rok ak nie je pri odbore stanovené inak. Školné sa hradí jednorazovo pred začatím štúdia, alebo v mesačných splátkach. O spôsobe úhrady budú študenti informovaní v priebehu prihlasovacieho procesu.

Je na zvážení študenta, v akej výške si zažiada o pôžičku, či na plnú sumu školného alebo nižšiu čiastku. Žiadosť odporúčame podať ihneď po prihlásení sa na pobyt a otvorení bankového účtu. Študent začne pôžičku splácať až po skončení štúdia. Výhodou je, že nie je potrebné preukazovať príjem alebo si zabezpečovať ručiteľa. Študenti z nízkopríjmových rodín (do 30.000 eur ročne), ktorí popri štúdiu v Holandsku pracujú aspoň 56 hodín mesačne, môžu získať grant vo výške do 378 eur mesačne, v závislosti od výšky rodičovského príjmu.

VEĽKÁ BRITÁNIA - ANGLICKO A WALES

Študenti zo Slovenska nemusia platiť žiadne poplatky za štúdium pred začatím ani počas štúdia. Školné, ktorého výška pre rok 2018/2019 je 6.000 až 9.250 GBP za bakalárske štúdium, a od cca 4.000 do 9.250 GBP za magisterské štúdium (v závislosti od univerzity a študijného programu), je možné financovať nekomerčnou študentskou pôžičkou poskytovanou britskou vládou.  

Študentská pôžička
O pôžičku je možné si zažiadať na celú sumu školného alebo jej časť, podľa uváženia študenta. Udelenie pôžičky nie je závislé na príjme rodičov či žiadateľa, podmienkou jej získania je iba občianstvo členskej krajiny EÚ po dobu minimálne posledných 3 rokov. Nevyžaduje sa pritom preukazovanie príjmu, ani ručenie majetkom či ručiteľom. Požičaná suma bude vyplatená priamo univerzite, v prípade magisterského štúdia žiadateľovi. 

Výhodou tohto systému financovania je, že študent začne splácať pôžičku najskôr rok po ukončení štúdia, a to len v prípade, ak bude jeho ročný príjem vyšší ako stanovená hranica. Výška ročného príjmu, po ktorej prekročení vzniká povinnosť splácať, závisí od krajiny, kde bude študent po ukončení štúdia zamestnaný. 

Podrobné informácie Vám poskytnú pracovníci InterStudy, ktorí Vám pomôžu aj s prípravou žiadosti o pôžičku a budú Vás podporovať počas celého procesu vybavovania. 

Štipendium
Viaceré britské univerzity poskytujú študentom z krajín EÚ štipendium, vo forme jednorazovej pomoci do výšky cca 3.000 GBP. Štipendium môže byť prospechové, alebo sociálne a študentom sa vypláca v hotovosti, alebo vo forme benefitov, či zľavy zo školného.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk