Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí - Financovanie štúdia

Financovanie štúdia

HOLANDSKO 

Študenti zo Slovenska môžu v plnej výške financovať školné študentskou pôžičkou poskytovanou holandskou vládou. Výšku ročného školného na štátnych univerzitách každoročne stanovuje štát. Pre študentov nastupujúcich na vysokú školu v Holandsku v septembri 2023 platí za prvý rok štúdia školné znížené na polovicu - € 1 157. Na ďalšie roky štúdia platí štandardné školné, ktoré je v školskom roku 2023/2024 vo výške € 2 314. Toto školné platí pre bakalárske štúdium, ako aj pre väčšinu odborov na magisterskom stupni (výnimkou sú študijné programy, ktoré nie sú dotované vládou - bližšie informácie o školnom na magisterské štúdium vám poskytne InterStudy). Školné sa hradí jednorazovo pred začatím štúdia alebo v mesačných splátkach. O spôsobe úhrady budú študenti informovaní v priebehu prihlasovacieho procesu.

Je na zvážení študenta, v akej výške si zažiada o pôžičku, či na plnú sumu školného, alebo nižšiu čiastku. Žiadosť odporúčame podať ihneď po prihlásení sa na pobyt a otvorení bankového účtu. Študent začne pôžičku splácať až po skončení štúdia. Výhodou je, že nie je potrebné preukazovať príjem alebo si zabezpečovať ručiteľa. Študenti z nízkopríjmových rodín (do cca 36.000 eur zdaniteľný príjem ročne), ktorí popri štúdiu v Holandsku pracujú aspoň 56 hodín mesačne, môžu získať grant vo výške do 400 eur mesačne, v závislosti od výšky rodičovského príjmu.

BELGICKO

Školné je pre študentov z EÚ, rovnako ako pre domácich študentov, dotované flámskou vládou. V školskom roku 2023-24 predstavuje školné pri štandardnom dennom štúdiu € 1.092.

Študenti môžu popri štúdiu pracovať, počet odpracovaných hodín za štvrťrok by nemal presiahnuť 240.

DÁNSKO

Študenti z členských krajín EÚ, vrátane slovenských študentov, neplatia žiadne poplatky za bakalárske ani AP Degree štúdium. Štúdium je bezplatné bez ohľadu na vek a predchádzajúce štúdium. Životné náklady si študenti hradia z vlastných zdrojov, pričom majú možnosť privyrobiť si prácou popri štúdiu.

Ak študent popri štúdiu pracuje minimálne 10 - 12 hodín týždenne, môže požiadať dánsku vládu o štipendium až do výšky približne 730 eur mesačne (presná suma závisí od aktuálneho kurzu dánskej koruny voči euru). Na štátnu podporu majú nárok študenti, ktorí pracujú pravidelne a na riadnu pracovnú zmluvu. S podávaním žiadosti je potrebné obrátiť sa na pracovníkov univerzity.

FÍNSKO

Pre študentov z členských krajín EÚ, vrátane slovenských študentov, je bakalárske a magisterské štúdium vo Fínsku bezplatné, bez ohľadu na vek a predchádzajúce štúdium. Životné náklady si študenti hradia z vlastných zdrojov, pričom majú možnosť privyrobiť si prácou popri štúdiu.

Študenti, ktorí popri štúdiu pracujú v priemere aspoň 10 týždenne, môžu požiadať po 4 mesiacoch o štipendium 252,76 € mesačne. Na túto štátnu podporu majú nárok študenti, ktorí pracujú pravidelne a na riadnu pracovnú zmluvu.

VEĽKÁ BRITÁNIA

Financovanie štúdia od septembra 2021 pre novonastupujúcich študentov*

Od školského roka 2021/2022 platia pre nových študentov z krajín EÚ, a teda aj zo Slovenska, nastupujúcich na britské univerzity rovnaké pravidlá ako pre ostatných zahraničných študentov.

To znamená, že:

  • študenti hradia vyššie školné (International Fees), ktoré sa pohybuje od cca £12.000 ročne**
  • štúdium sa už nebude dať financovať študentskou pôžičkou od britskej vlády
  • študenti budú potrebovať študentské vízum – jednorazový poplatok za celé bakalárske alebo magisterské štúdium £348
  • študenti budú platiť príspevok na zdravotné poistenie £ 1.645 za trojročné bakalárske a £705 za ročné magisterské štúdium

** Viaceré z našich partnerských univerzít poskytujú štipendiá pre študentov z krajín EÚ vo forme zľavy zo školného alebo ubytovania. Pre konkrétne informácie kontaktujte InterStudy.

*Študenti – občania EÚ, ktorí nastupujú na univerzitu priamo z britskej strednej školy (t. j. v školskom roku 2020-21 už v Británii študujú a zaregistrovali sa do EU Settlement Scheme, platia podmienky ako pre pokračujúcich študentov nižšie.

Financovanie štúdia do septembra 2021 a pre pokračujúcich študentov zaregistrovaných v EU Settlement Scheme (Anglicko a Wales)

Študenti zo Slovenska, ktorí už študujú, alebo nastúpia najneskôr v 2. polroku šk. roka 2020-21, nemusia platiť žiadne poplatky za štúdium pred začatím ani počas štúdia. Školné, ktorého výška pre rok 2020/2021 je £6.350 až £9.250 za bakalárske štúdium, a od cca £5.000 do £11.000 za magisterské štúdium (v závislosti od univerzity a študijného programu), je možné financovať nekomerčnou študentskou pôžičkou poskytovanou britskou vládou, a to až do ukončenia štúdia.   

Udelenie pôžičky nie je závislé na príjme rodičov či žiadateľa a podmienkou jej získania je iba občianstvo členskej krajiny EÚ po dobu minimálne posledných 3 rokov. Nevyžaduje sa pritom preukazovanie príjmu, ani ručenie majetkom či ručiteľom. Pôžičku je možné zobrať si na celú výšku školného alebo jej časť. Požičaná suma je v prípade bakalárskeho štúdia vyplatená priamo univerzite, v prípade magisterského štúdia žiadateľovi. 

Výhodou tohto systému financovania je, že študent začne splácať pôžičku najskôr rok po ukončení štúdia, a to len v prípade, ak bude jeho ročný príjem vyšší ako stanovená hranica. Výška ročného príjmu, po ktorej prekročení vzniká povinnosť splácať, závisí od krajiny, kde bude študent po ukončení štúdia zamestnaný. 

Pri magisterskom štúdiu je možné získať pôžičku do výšky max. £11,222 (r. 2020/21). Ak je školné nižšie, študent si stále môže požičať plnú sumu a rozdiel použiť na pokrytie časti životných nákladov.

Študenti študujúci na univerzite vo Walese môžu magisterské štúdium prefinancovať až do výšky £17 489, z čoho je možné sumu max. £6 885 získať ako grant, ktorý je udeľovaný v závislosti od rodinného príjmu a zvyšok ako študentskú pôžičku. 

Podrobné informácie Vám poskytnú pracovníci InterStudy, ktorí Vám pomôžu aj s prípravou žiadosti o pôžičku a budú Vás podporovať počas celého procesu vybavovania. 

Poplatky InterStudy za kompletné vybavenie prihlášky na štúdium a všetky súvisiace konzultačné služby nájdete v časti Priebeh vybavovania

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk