Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v Dánsku

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, DÁNSKO

Dánsko je malá, avšak vysoko vyspelá krajina, ktorá zohráva dôležitú úlohu nielen v európskom, ale i v celosvetovom meradle. Dáni sú veľmi priateľskí, pohostinní a veselí ľudia, otvorení svetu a rozličným kultúram. V rámci dlhodobej stratégie prúdia v Dánsku do školstva značné investície, vďaka čomu sa tiež rýchlo zvyšuje úroveň vzdelávania.

Vysoké školy sú moderne vybavené a vysokoškolský systém sa snaží v čo najväčšej miere prispôsobiť potrebám a požiadavkám študentov. Záujem o dánske vysoké školy a univerzity narastá aj v zahraničí, keďže študenti profitujú z efektívnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s príslušnými odvetviami, čo prináša inovatívne študijné metódy so silnou orientáciou na uplatnenie v praxi. Univerzity a vysoké školy v Dánsku vytvárajú vynikajúce podmienky na štúdium a poskytujú medzinárodne uznávanú kvalifikáciu. Navyše vzdelávanie v dánskom školskom systéme je bezplatné. Slovenskí alebo českí študenti môžu ako občania členského štátu EÚ študovať na dánskych univerzitách za rovnakých podmienok ako domáci študenti. O medzinárodnej orientácii dánskych univerzít a vysokých škôl svedčí aj fakt, že mnohé študijné odbory sa vyučujú v anglickom jazyku. Študenti zo Slovenska nemusia ovládať dánsky jazyk, k prijatiu na niektorú z ponúkaných vysokých škôl v Dánsku im stačí znalosť angličtiny a počas štúdia majú možnosť naviac bezplatne navštevovať kurz dánskeho jazyka, čo predstavuje skvelú príležitosť osvojiť si ďalší európsky jazyk.

Partnerské univerzity a inštitúcie v Dánsku

Agentúra InterStudy je oficiálnym zástupcom niekoľkých dánskych vysokoškolských inštitúcií a univerzít. Všetky naše partnerské školy zabezpečujú vysoký štandard výučby a ponúkajú množstvo zaujímavých študijných odborov v anglickom jazyku, ktoré sú akreditované dánskym Ministerstvom školstva. Univerzity a vysokoškolské inštitúcie, ktoré zastupujeme v Dánsku sídlia prevažne v hlavnom meste a iných významných mestách krajiny. Vďaka medzinárodne uznávanej kvalifikácii a úzkej spolupráci s dánskymi i nadnárodnými spoločnosťami nachádzajú absolventi uplatnenie kdekoľvek vo svete. Štúdium je založené na základe medzinárodne uznávaného systému prenosu kreditov (ECTS), čo umožňuje nadväzujúce vzdelávanie nielen v Dánsku. Študenti môžu pokračovať v štúdiu aj na iných vysokých školách v rámci celej Európy alebo mnohých ďalších krajinách sveta. Dánske univerzity a inštitúty majú rozsiahle kontakty so zahraničnými univerzitami, a vďaka zmluvám o spolupráci a výmenným programom môžu študenti stráviť semester, prípadne rok na partnerskej univerzite v zahraničí. Túto možnosť môžu využiť tiež slovenskí vysokoškoláci, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na našich dánskych partnerských univerzitách a inštitútoch. Prostredníctvom slovenského zastúpenia agentúrou InterStudy majú slovenskí študenti podstatne zjednodušený prihlasovací proces. Kritériá pre prijatie boli vypracované tak, aby boli odstránené všetky formálne prekážky a príležitosť študovať na univerzite v Dánsku malo čo najväčšie množstvo vysoko motivovaných študentov.

Dánske študijné programy

Vysokoškolské štúdium v Dánsku prebieha na troch na seba nadväzujúcich úrovniach, ktoré predstavujú bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, pričom prvé dva roky bakalárskeho štúdia môžu tvoriť samostatný celok.

Vyššie odborné vzdelanie, tzv. AP Degree (Academy Profession Degree), je dvojročné denné štúdium, na ktoré je možné sa prihlásiť po získaní úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Ako samostatná kvalifikácia umožňuje absolventom okamžité uplatnenie v praxi, ako súčasť bakalárskeho štúdia tvorí jeho prvé dva roky.

Bakalárske štúdium v Dánsku

Denné štúdium bakalárskeho stupňa trvá podľa zvoleného odboru 3,5 až 4,5 roka. Uchádzači musia mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia sa absolventom priznáva titul BA (Bachelor of Arts) alebo BSc (Bachelor of Science).

Po získaní bakalárskeho titulu je možné nastúpiť na magisterské štúdium, ktoré trvá podľa odboru 1 až 1,5 roka formou denného štúdia. Absolventom sa priznáva titul MA (Master of Arts) alebo MSc (Master of Science). Rovnako ako vyššie odborné a bakalárske štúdium, aj magisterské štúdium je pre slovenských študentov bezplatné. 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk